Mùa Xuân Ả Rập - Hell On Earth: The Fall Of Syria And The Rise Of Isis

7+ | 2017 | 5737 phút

Xem phim

Một cái nhìn về tình trạng hiện tại của Syria giữa chiến tranh và hỗn loạn năm 2017, với những câu chuyện về sự sống còn và quan sát của các chuyên gia chính trị từ khắp nơi trên thế giới.
Xem thêm