Liên Minh Quân Sư (Phần 1)

7+ | 2017 | 42 tập

Xem phim

Liên minh quân sư là bộ phim truyền hình xoay quanh cuộc đời của Tư Mã Ý, chính trị gia đại tài của Ngụy quốc, từ những ngày còn là một anh thư sinh nhát gan tới khi được trọng dụng và trở thành cánh tay phải của Tào Phi trong giấc mộng trị quốc - bình thiên hạ của họ Tào.
Xem thêm

Danh sách tập

Liên Minh Quân Sư (Phần 1) - Tập 1 47 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 1) - Tập 2 47 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 1) - Tập 3 47 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 1) - Tập 4 47 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 1) - Tập 5 47 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 1) - Tập 6 47 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 1) - Tập 7 47 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 1) - Tập 8 47 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 1) - Tập 9 47 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 1) - Tập 10 47 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 1) - Tập 11 47 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 1) - Tập 12 47 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 1) - Tập 13 47 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 1) - Tập 14 47 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 1) - Tập 15 47 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 1) - Tập 16 47 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 1) - Tập 17 47 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 1) - Tập 18 47 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 1) - Tập 19 47 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 1) - Tập 20 47 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 1) - Tập 21 47 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 1) - Tập 22 47 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 1) - Tập 23 47 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 1) - Tập 24 47 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 1) - Tập 25 47 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 1) - Tập 26 47 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 1) - Tập 27 47 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 1) - Tập 28 47 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 1) - Tập 29 47 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 1) - Tập 30 47 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 1) - Tập 31 47 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 1) - Tập 32 47 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 1) - Tập 33 47 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 1) - Tập 34 47 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 1) - Tập 35 47 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 1) - Tập 36 47 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 1) - Tập 37 47 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 1) - Tập 38 47 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 1) - Tập 39 47 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 1) - Tập 40 47 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 1) - Tập 41 47 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 1) - Tập 42 47 phút