Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead

7+ | 2020 | 40 tập

Bộ phim chủ yếu nói về biến cố của một gia đình, ba đứa trẻ không có mối quan hệ huyết thống trở thành người nhà của nhau dưới sự nuôi dưỡng của hai người cha. Ba anh em của họ cùng nhau trưởng thành như thanh mai trúc mã, nhưng sau này, vấn đề phát sinh từ gia đình vốn có của mỗi một đứa trẻ đã gây nên nhiều sự trở ngại trong tâm lý của họ. Dù xảy ra nhiều biến cố nhưng ba đứa trẻ đó vẫn vượt qua được nhờ vào sự hỗ trợ từ tình cảm gia đình.
Xem thêm

Danh sách tập

Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead (Phát Song Song) - Tập 1 44 phút
Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead (Phát Song Song) - Tập 2 44 phút
Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead (Phát Song Song) - Tập 3 44 phút
Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead (Phát Song Song) - Tập 4 43 phút
Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead (Phát Song Song) - Tập 5 44 phút
Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead (Phát Song Song) - Tập 6 43 phút
Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead (Phát Song Song) - Tập 7 46 phút
Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead (Phát Song Song) - Tập 8 45 phút
Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead (Phát Song Song) - Tập 9 45 phút
Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead (Phát Song Song) - Tập 10 44 phút
Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead (Phát Song Song) - Tập 11 46 phút
Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead (Phát Song Song) - Tập 12 46 phút
Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead (Phát Song Song) - Tập 13 45 phút
Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead (Phát Song Song) - Tập 14 44 phút
Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead (Phát Song Song) - Tập 15 45 phút
Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead (Phát Song Song) - Tập 16 45 phút
Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead (Phát Song Song) - Tập 17 44 phút
Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead (Phát Song Song) - Tập 18 45 phút
Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead (Phát Song Song) - Tập 19 43 phút
Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead (Phát Song Song) - Tập 20 44 phút
Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead (Phát Song Song) - Tập 21 44 phút
Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead (Phát Song Song) - Tập 22 43 phút
Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead (Phát Song Song) - Tập 23 42 phút
Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead (Phát Song Song) - Tập 24 43 phút
Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead (Phát Song Song) - Tập 25 45 phút
Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead (Phát Song Song) - Tập 26 44 phút
Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead (Phát Song Song) - Tập 27 44 phút
Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead (Phát Song Song) - Tập 28 44 phút
Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead (Phát Song Song) - Tập 29 43 phút
Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead (Phát Song Song) - Tập 30 43 phút
Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead (Phát Song Song) - Tập 31 44 phút
Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead (Phát Song Song) - Tập 32 44 phút
Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead (Phát Song Song) - Tập 33 44 phút
Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead (Phát Song Song) - Tập 34 43 phút
Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead (Phát Song Song) - Tập 35 44 phút
Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead (Phát Song Song) - Tập 36 44 phút
Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead (Phát Song Song) - Tập 37 44 phút
Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead (Phát Song Song) - Tập 38 45 phút
Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead (Phát Song Song) - Tập 39 45 phút
Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead (Phát Song Song) - Tập 40 44 phút