Liên Minh Quân Sư (Phần 2)

7+ | 2017 | 44 tập

Xem phim

Liên minh quân sư là bộ phim truyền hình xoay quanh cuộc đời của Tư Mã Ý, chính trị gia đại tài của Ngụy quốc, từ những ngày còn là một anh thư sinh nhát gan tới khi được trọng dụng và trở thành cánh tay phải của Tào Phi trong giấc mộng trị quốc - bình thiên hạ của họ Tào.
Xem thêm

Danh sách tập

Liên Minh Quân Sư (Phần 2) - Tập 1 45 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 2) - Tập 2 46 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 2) - Tập 3 45 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 2) - Tập 4 46 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 2) - Tập 5 45 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 2) - Tập 6 45 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 2) - Tập 7 45 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 2) - Tập 8 43 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 2) - Tập 9 42 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 2) - Tập 10 46 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 2) - Tập 11 46 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 2) - Tập 12 44 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 2) - Tập 13 43 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 2) - Tập 14 44 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 2) - Tập 15 43 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 2) - Tập 16 44 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 2) - Tập 17 44 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 2) - Tập 18 44 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 2) - Tập 19 44 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 2) - Tập 20 45 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 2) - Tập 21 45 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 2) - Tập 22 44 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 2) - Tập 23 45 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 2) - Tập 24 45 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 2) - Tập 25 44 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 2) - Tập 26 46 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 2) - Tập 27 46 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 2) - Tập 28 44 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 2) - Tập 29 46 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 2) - Tập 30 45 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 2) - Tập 31 44 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 2) - Tập 32 45 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 2) - Tập 33 45 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 2) - Tập 34 45 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 2) - Tập 35 44 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 2) - Tập 36 45 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 2) - Tập 37 45 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 2) - Tập 38 44 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 2) - Tập 39 45 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 2) - Tập 40 46 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 2) -Tập 41 47 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 2) - Tập 42 45 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 2) - Tập 43 43 phút
Liên Minh Quân Sư (Phần 2) -Tập 44 49 phút