Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire

7+ | 2017 | 69 tập

Xem phim

Trương Hạo Thiên-xuất thân từ gia đình bình thường, Tống Tử Dương - người thừa kế của tập đoàn Tống Thị và Lộ Phong - xuất thân từ đứa trẻ mồ côi. Cả 3 là bạn thân thời đại học và xem nhau như anh em. Sau khi tốt nghiệp, mỗi người đều có chí hướng và đi theo những con đường khách nhau. Ba của Tống Tử Dương là Tống Thiên Thành muốn trả ơn cứu mạng của Trương Hạo Thiên nên đã mời anh ấy đến tập đoàn Tống thị làm việc. Những âm mưu của Chấn Hoa khiến gia đình và sự nghiệp của Tống Thiên Thành lâm vào khó khăn. Trong lúc nguy cấp nhất thì Trương Hạo Thiên đã hóa giải mâu thuẫn giữa 2 cha con nhà họ Tống, cảm hóa được La San và Lộ Phong khiến tập đoàn Thiên Thành của Tống Thị thoát khỏi khó khăn.
Xem thêm

Danh sách tập

Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 1 45 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 2 45 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 3 45 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 4 45 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 5 44 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 6 45 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 7 45 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 8 45 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 9 46 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 10 45 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 11 45 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 12 45 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 13 45 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 14 45 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 15 46 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 16 45 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 17 44 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 18 44 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 19 45 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 20 44 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 21 45 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 22 45 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 23 45 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 24 45 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 25 45 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 26 45 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 27 45 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 28 45 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 29 45 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 30 44 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 31 45 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 32 41 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 33 45 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 34 43 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 35 44 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 36 44 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 37 44 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 38 45 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 39 45 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 40 45 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 41 45 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 42 44 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 43 45 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 44 45 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 45 45 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 46 46 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 47 44 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 48 45 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 49 44 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 50 45 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 51 45 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 52 45 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 53 45 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 54 44 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 55 45 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 56 45 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 57 43 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 58 45 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 59 44 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 60 44 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 61 44 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 62 44 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 63 44 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 64 44 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 65 44 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 66 44 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 67 44 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 68 44 phút
Nấc Thang Danh Vọng - Ladder of Desire - Tập 69 44 phút