Tam Quốc Cơ Mật

7+ | 2018 | 52 tập

Xem phim

Tác phẩm xoay quanh cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các phe phái tại Trung Quốc vào khoảng thời Kiến An năm thứ 4, khi cục diện Tào Tháo cùng "Hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu" vừa thành lập. Lúc này, để kéo dài đại nghiệp nhà Hán, Phục Thọ Hoàng Hậu (Vạn Thiến), Thái úy Dương Bưu, Hoằng nông Vương Phi Đường Anh (Đổng Khiết) đã bí mật đưa người em trai song sinh của Hiến Đế Lưu Hiệp - Lưu Bình (Mã Thiên Vũ) lên ngôi.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Mã Thiên Vũ, Hàn Đông Quân, Đổng Khiết, Vạn Thiến, Đổng Tuyền

Thể loại: Hành động Cổ Trang

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 7.0

Danh sách tập

Tam Quốc Cơ Mật - Tập 1 45 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 2 45 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 3 45 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 4 46 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 5 45 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 6 44 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 7 45 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 8 45 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 9 45 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 10 45 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 11 46 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 12 45 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 13 45 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 14 45 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 15 45 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 17 45 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 19 45 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 20 45 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 21 44 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 22 45 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 23 45 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 24 45 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 25 46 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 26 45 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 27 46 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 28 45 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 29 46 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 30 45 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 31 45 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 32 46 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 33 45 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 34 46 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 35 45 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 36 45 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 37 46 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 38 44 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 39 45 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 40 46 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 41 45 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 42 44 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 43 44 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 44 46 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 45 45 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 46 44 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 47 46 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 48 45 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 49 45 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 50 45 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 51 46 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 52 46 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 53 45 phút
Tam Quốc Cơ Mật - Tập 54 45 phút