Hậu Cung Như Ý Truyện

7+ | 2018 | 87 tập

Xem phim

Năm 1735, Càn Long lập vị, bạn thời thiếu niên của ông là Trắc Phúc Tấn Như Ý cũng tiến cung làm Phi. Trong cung, 2 người trải qua một quá trình từ lúc tình yêu nảy nở cho đến khi hôn nhân gãy gánh. Khi Hoàng Đế mới lên ngôi, vì Như Ý là Thanh mai trúc mã với Càn Long nên được sủng ái, nhanh chóng trở thành Nhàn Phi. Chính vì vậy Như Ý bị nhiều người ghen ghét muốn lật đổ. Còn mối quan hệ giữa Thái Hậu và Như Ý lại có mối thù gia tộc. Như Ý bị công kích tứ phía. Từ lúc này, Càn Long cũng phải đối diện với vấn đề tranh giành quyền lực của Thái Hậu. Sau nhiều năm vất vả, sát cánh bên nhau, Càn Long muốn đưa Như Ý lên vị trí Hoàng Hậu. Sau khi trở thành Hoàng Hậu, Như Ý lại phát hiện từ lúc Càn Long còn là thiếu niên, sự thay đổi đáng ngờ cho đến sự ích kỷ của Càn Long không ngừng bị bại lộ khiến sự tin tưởng, tình cảm giữa 2 người dành cho nhau dần dần tan vỡ. Nhưng Như Ý vẫn giữ những kỷ niệm đẹp, vẫn giữ trách nhiệm của một Hoàng Hậu cho đến khi qua đời.
Xem thêm

Danh sách tập

Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 1 44 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 2 46 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 3 46 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 4 46 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 5 46 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 6 45 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 7 46 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 8 45 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 9 44 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 10 44 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 11 45 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 12 45 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 13 46 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 14 44 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 15 44 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 16 44 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 17 45 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 18 44 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 19 45 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 20 44 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 21 47 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 22 45 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 23 45 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 24 46 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 25 45 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 26 47 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 27 45 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 28 47 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 29 45 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 30 45 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 31 46 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 32 46 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 33 47 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 34 47 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 35 45 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 36 45 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 37 45 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 38 47 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 39 45 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 40 46 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 41 44 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 42 46 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 43 46 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 44 45 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 45 46 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 46 47 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 47 47 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 48 44 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 49 45 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 50 45 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 51 45 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 52 45 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 53 45 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 54 45 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 55 47 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 56 44 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 57 46 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 58 44 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 59 45 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 60 44 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 61 45 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 62 44 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 63 44 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 64 44 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 65 44 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 66 44 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 67 44 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 68 44 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 69 44 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 70 46 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 71 44 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 72 44 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 73 45 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 74 44 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 75 44 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 76 46 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 77 44 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 78 44 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 79 45 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 80 46 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 81 44 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 82 46 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 83 45 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 84 46 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 85 47 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 86 46 phút
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace - Tập 87 48 phút