Đông Cung

7+ | 2019 | 52 tập

Xem phim

Đông Cung nói về câu chuyện yêu hận lẫn lộn giữa cô công chúa nước Tây Lương được vô vàn sự ân sủng - Tiểu Phong (Bành Tiểu Nhiễm) cùng với thái tử Lý Thừa Ngân (Trần Tinh Húc) trên đường đi đến Trung Nguyên để cầu thân. Sự tranh quyền đoạt vị, thị phi không ngừng, âm mưu đen tối trong Đông Cung dần dần đã cuốn Tiểu Phong vào cuộc tranh đấu ác liệt chốn cung đình.
Xem thêm

Danh sách tập

Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 1 49 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 2 38 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 3 47 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 4 40 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 5 48 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 6 46 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 7 47 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 8 50 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 9 47 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 10 51 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 11 46 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 12 41 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 13 46 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 14 44 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 15 46 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 16 36 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 17 36 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 18 34 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 19 38 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 20 35 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 21 36 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 22 37 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 23 36 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 24 42 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 25 37 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 26 40 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 27 39 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 28 37 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 29 42 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 30 35 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 31 38 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 32 41 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 33 36 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 34 38 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 35 40 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 36 47 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 37 39 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 38 41 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 39 42 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 40 43 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 41 43 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 42 46 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 43 39 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 44 45 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 45 45 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 46 47 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 47 45 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 48 46 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 49 45 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 50 47 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 51 45 phút
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 52 46 phút