Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ

7+ | 2016 | 48 tập

Xem phim

Bob và nhóm của mình đã sẵn sàng để giải quyết bất kỳ dự án nào từ việc sửa chữa nhỏ đến quy mô lớn được xây dựng tại các địa điểm thú vị và năng động. Với tinh thần đồng đội và hết lòng với công việc, Bob và bạn bè của mình đã chứng minh được sức mạnh của tư duy tích cực và giải quyết vấn đề. Quan trọng nhất, dù thực hiện công việc gì, họ đều cho thấy được quyết tâm và cố gắng hoàn thành nó.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: và các khách mời

Thể loại: Hoạt hình

Quốc gia: Khác

Đánh giá: 6.0

Danh sách tập

Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 1 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 2 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 3 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 4 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 5 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 6 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 7 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 8 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 9 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 10 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 11 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 12 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 13 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 14 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 15 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 16 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 17 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 18 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 19 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 20 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 21 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 22 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 23 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 24 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 25 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 26 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 27 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 28 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 29 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 30 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 31 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 32 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 33 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 34 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 35 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 36 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 37 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 38 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 39 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 40 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 41 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 42 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 43 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 44 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 45 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 46 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 47 22 phút
Bob, Chàng Thợ Xây Chăm Chỉ - Bob The Builder - Tập 48 22 phút